Принт

   Членовете на асоциацията извършват обучение на водачи, превозващи опасни товари. Асоциацията е лицензиран в Министрество на транспорта с разрешение № 5/23.08.2004 год.

   Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

   Курсът за водачи, превозващи опасни товари може да бъде:

  1. Основен – за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пропан бутан в бутилки;
  2. Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.;
  3. Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари /динамит, тротил, фойерверки/.

   В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.

   Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

   На успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс, така че АДР свидетелството в деня на изпита да е валидно. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

   Записването за курс за превоз на опасни товари се извършва в методическия отдел на Учебния център с копие на свидетелство за управление на МПС преди започването на курса. За тези, които опресняват АДР свидетелството представят и негово копие.

Print
   Насрочени изпити за ADR