Принт

   Членовете на асоциацията извършват обучение за придобиване на правоспособност за водачи на моторни превозни средства. Членовете на асоциацията са лицензирани в Министерство на транспорта за теоретично и практическо обучение за категории М, В, В+Е, С, С+Е, Д, Ттб.

   Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 37/11.01.2008 и съгласно учебна документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от Министерство на образованието и науката и чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата.

   Курсовете за всички категории, в цялата страна, започват в понеделника на всяка четна седмица, считано от началото на годината.

   Записването на кандидатите става преди започване на обучението.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ СА:За категория M


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Навършени 16 години.

За категория B


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Навършени 17 години и девет месеца.

За категория B+E


 1. Навършени 21 години;
 2. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 3. 1 бр. снимка;
 4. Копие на .свидетелство за управление на МПС за кат. „С” и контролен талон;
 5. Удостоверение с данни за водач от Регионална дирекция КАТ, сектор „Пътна полиция” по местоотчет, удостоверяващо наличие на книжка от кат.”С” минимум от 1 година.

За категория C


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Копия на свидетелство за управление на МПС за категория „В” и контролен талон;
 4. Копие на удостоверение за психологическа годност от Регионална дирекция Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по местоотчет.

За категория C+E


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Копия на свидетелство за управление на МПС за категория „C” и контролен талон;
 4. Удостоверение с данни за водача от Регионална дирекция КАТ, сектор „Пътна полиция” по местоотчет, удостоверяващо притежаването на свидетелство за управление от категория ”С” от минимум от 1 година;
 5. Навършени 21 години.

За категория D


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Копия на свидетелство за управление на МПС за категория „С” и контролен талон;
 4. Копие на удостоверение за психологическа годност от Регионална дирекция Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по местоотчет;
 5. Удостоверение с данни за водача от Регионална дирекция КАТ, сектор „Пътна полиция” по местоотчет, удостоверяващо притежаването на свидетелство за управление от категория ”С” от минимум от 2 години;
 6. Навършени 21 години.

За категория Ттб


 1. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 2. 1 бр. снимка;
 3. Копия на свидетелство за управление на МПС и контролен талон, ако притежава такива;
 4. Копие на удостоверение за психологическа годност от Регионална дирекция Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по местоотчет;
 5. Навършени 18 години.
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ СА:

За категория B

   Теоретичното обучение на кандидатите за обучение за категория „В” протича в рамките на 40 учебни часа, в групи по 16 човека, с натовареност не повече от 6 учебни часа на ден. След приключване на теоретичното обучение курсистът полага вътрешен изпит. При успешно взет вътрешен изпит се явява на изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” /ИА „АА”/. Практическата подготовка включва 31 учебни часа, след което кандидатът полага вътрешен изпит по практика. За едно денонощие курсистът може да отработи не повече от 2 учебни часа. При успешно взет изпит се издава удостоверение за допускане до практически изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. В случай, че изпитът пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е неуспешен, съгласно Наредба № 37 кандидатът минава допълнително обучение от минимум 1 учебен час.

За категория B+E

   Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за категория „В+Е” включва само практическо обучение в рамките на 12 учебни часа. Преди практическият изпит пред /ИА „АА”/ курсистите полагат вътрешен изпит по практика.

За категория C

   Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за категория „С” включва 14 часа теория, като натовареността за деня е не повече от 4 часа и практическо обучение в рамките на 20 часа кормуване. Съгласно изискванията на Наредба № 37/2008 год. часовете по кормуване са не повече от два за денонощие. След приключване на обучението кандидатите полагат вътрешни изпити по теория и практика, издава се удостоверение за допускане до изпит по теория и практика пред ИА „АА”.

За категория C+E

   Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за категория „С+Е” включва 4 часа теория, като натовареността за деня е не повече от 2 часа и практическо обучение в рамките на 16 часа кормуване. Съгласно изискванията на Наредба № 37/2008 год. часовете по кормуване са не повече от два за денонощие. След приключване на обучението кандидатите полагат вътрешни изпити по теория и практика. Изпитът по практика включва изпит на полигон и изпит в градски условия при голяма интензивност на движението. Успешно преминалите вътрешни изпити по теория и практика полагат държавен изпит по теория и практика пред ИА „АА”.

За категория D

   Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за категория „D” включва 6 часа теория и практическо обучение в рамките на 16 учебни часа. Съгласно изискванията на Наредба № 37/2008 год. часовете по кормуване са не повече от два за денонощие. След приключване на обучението кандидатите полагат вътрешни изпити по теория и практика. Изпитът по практика включва изпит в градски условия при голяма интензивност на движението. Успешно преминалите вътрешни изпити по теория и практика полагат държавен изпит по теория и практика пред ИА „АА”.

За категория Ттб

   Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за категория „Ттб” включва 16 часа теория, като натовареността за деня е не повече от 4 часа. Съгласно изискванията на Наредба № 37/2008 год., броят на часовете по практика е:

 1. 50 учебни часа, ако кандидатът не притежава свидетелство за управление на МПС;
 2. 30 учебни часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление на МПС от категория „В”;
 3. 20 учебни часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление на МПС от категория”С”;
 4. 10 учебни часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление на МПС от категория „D”.

   В случай, че кандидатът не притежава свидетелство за управление на МПС теоретичното обучение е 40 учебни часа, както на кандидатите за придобиване правоспособност за категория „В”. Полага се вътрешен изпит по теория и след това държавен изпит пред ИА „АА”. При успешно взет изпит по теория кандидатът може да продължи по-горе описаното обучение.

Print